תקנון האתר - DreamNutrition

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר האינטרנט של DreamNutrition כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. DreamNutrition מזמינה אתכם לקרוא בעיון תנאי תקנון זה. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

כללי

 •          אתר האינטרנט של בית העסק DreamNutrition הוא אתר הפועל לשיווק ומכירת אבקות חלבון, גיינרים ותוספי תזונה. 
 •          כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בית העסק ו/או בעליו ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: "רכישת ואספקת המוצרים המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך".


 •        כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את העסק ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.
 •          בית העסק והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי בית העסק ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 •          מכיוון ש"טעות לעולם חוזרת", טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור המוצרים ו/או מחיריהם לא תחייב את בית העסק, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.
 •          תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו  הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים במציאות.
 •          בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, יקבע בית העסק כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.
 •          המידע הקיים בספרי בית העסק, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.
 •          בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS בית העסק ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לבית העסק על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מבית העסק ו/או מהאתר.
 •          בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות בדוא"ל ל- service@dreamnutrition.co.il.

תנאי שימוש

 •          כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ואשר כל בעלי מניותיה ומנהליה הינם בגירים שגילם עולה על 18 שנים) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן (ויזה, מאסטרקארד, ישראכארד, דיינרס, אמריקן אקספרס, PayPal), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי, רשאי לבצע פעולה באתר. 
 •          הזמנתו של רוכש לרכישת המוצרים ולאספקתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל אישור בית העסק לכתובת הדוא"ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה, ותישלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו; (2) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי; (3) המוצרים שהוזמנו קיימים במלאי; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המוצרים נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן, (5) הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.
 •          בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים:  ת.ז./ח.פ., שם פרטי ושם משפחה / שם חברה, תאריך לידה, מס' טלפון, כתובת, דוא"ל ואופן התשלום.
 • בעת ביצוע הזמנה באתר הרוכש מייפה את כוחו של בית העסק לעשות ו/או לקבל מידע אל מול ספקי/מפעלי המוצרים השונים בשמו את כל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל ולכל הנובע ממנו כדלקמן: ביצוע הזמנת המוצרים כפי שנתבקשה על ידי הרוכש, בירור זמני אספקה ומשלוח, החזרה והחלפת מוצרים, בקשה לקבלת החזר כספי/פיצוי.
 • מובהר בזאת כי ספקי/מפעלי המוצרים השונים הינם: אטום פלוס, מיי פרוטאין, אופטימום נוטרישן ומאסל פארם.

דרכי יצירת קשר ומשלוח דואר

 •          פניה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: service@dreamnutrition.co.il.
 •          פניה באמצעות הטלפון במספר: 073-728-9009.
 •          פניה באמצעות הדואר בכתובת: ת.ד 251, ראש העין 4810102.
 •          שעות הפעילות הינן בימים ראשון עד חמישי בשעות 08:00-16:00 למעט בימים מיוחדים כגון חגים ומועדי ישראל, ערבי חג, ימי בחירות וכד'.

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

 •          רוכש באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. הרוכש יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה לבית  העסק.
 •          קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי בית העסק המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המוצרים לכתובת הרוכש, והכול בהתאם להוראות תקנון זה.
 •          הזמנה "גדולה", כהגדרתה על ידי בית העסק, תחייב, בנוסף לאמור לעיל, אישור מיוחד על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כתנאי לקבלתה ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך. "הזמנה גדולה"  בהקשר זה משמעה: הזמנה של מוצרים בשווי כולל של מעל 269 ש"ח.
 •          במקרה שנמצא, כי המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, יודיע בית העסק לרוכש באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת בית העסק), כי המוצרים אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת הרוכש.
 •          סכום מינימלי להזמנה באתר הוא 1 ש"ח.

רכישה באתר

 •          כמפורט לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את פרטיו האישיים.

תשלום

 •          ברכישת מוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי בית העסק.
 •          המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 •          בית העסק יהיה רשאי לאשר, מעת לעת, אם תמצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים, עם או ללא חיוב בריבית וכן יהיה רשאי לבטל ו/או לשנות החלטתו מעת לעת.
 •          פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.
 •          במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא יאשר בית העסק לרוכש, באמצעות הדוא"ל, את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, יהיה רשאי בית העסק לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

 •          האתר מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם לאבטחת תוכן. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי של הרוכש אל מחשבי האתר מתבצעת  בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL).
 •          בעת ביצוע הזמנה למוצרים המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: "המידע"). בית העסק והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.
 •          עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז, כתובת דוא"ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של בית העסק, והכול בהתאם להוראות הדין.
 •          פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על  ידי בית העסק ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, בית העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין.
 •          כאמור לעיל, בית העסק לא יעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לבית העסק, למעט אם ידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
 •          על אף האמור לעיל, בית העסק יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של  רוכש לצד שלישי במקרים בהם: הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי החבית העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי בית העסק צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.
 •          עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
 •          בית העסק יהיה רשאי להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
 •          הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 •          בית העסק יהיה רשאי לעשות שימוש ב- "עוגיות" (“cookies”) על מנת  לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהרוכש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 •          פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של בית העסק.

משלוחים וזמני אספקה:

 •          דמי משלוח - כל המוצרים המוצגים באתר כוללים דמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. בית העסק יהיה רשאי, אך לא חייב, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לבית העסק הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 •          אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המוצרים.
 •           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שבית העסק סבור, על פי שיקול דעתו  הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיו ו/או של הזמנת מוצריו יכול בית העסק להחליט שלא לספק מוצרים לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 •          זמני אספקה - כל עוד לא נקבע על ידי בית העסק אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי והינם עד 30 ימי עסקים.
 •          זמני משלוח - באפשרות הלקוח לבחור בין שתי אפשרויות משלוח: 1. משלוח דרך דואר ישראל - זמן משלוח של 5-9 ימי עסקים. 2. משלוח דרך חברת DHL - זמן משלוח של 3-4 ימי עסקים.
 •          עיבוד ההזמנה - מרגע קבלת ההזמנה על ידי הלקוח החבילה תימסר לחברת השילוח תוך 24-48 שעות, ייתכן ויהיו עיכובים במסירת החבילה לחברת השילוח בעקבות עומס ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. כמו כן יובהר כי זמן עיבוד ההזמנה אינו נכלל במספר              ימי המשלוח, לפיכך יש להוסיף לזמן המשלוח 24-48 שעות בהתאם לזמן עיבוד ההזמנה.
 •          אופן קבלת החבילה - באפשרות הלקוח לבחור בין שתי אפשרויות קבלת החבילה: 1. משלוח דרך דואר ישראל - החבילה תגיע ללקוח עד לנקודת איסוף של דואר ישראל. 2. משלוח דרך חברת DHL - החבילה תגיע עם שליח עד הבית או לחילופין לנקודת איסוף של חברת                DHL, לפי בחירת הלקוח.
 •          איחורים בקבלת החבילה - במידה והחבילה לא הגיעה ליעדה בהתאם לזמני המשלוח, דרים נוטרישן תעשה כל מאמץ כדי לאתר את החבילה עבור הלקוח ולסייע לו לקבל אותה בהקדם האפשרי. יובהר כי לרכוש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאיחור קבלת החבילה וכי הרוכש לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו בגין איחור בקבלת החבילה. 
 •          חבילה שלא הגיעה ליעדה - במידה והרוכש לא קיבל את החבילה לאחר 40 יום מיום ביצוע ההזמנה, הלקוח יהיה זכאי לקבל החזר כספי לאחר קבלת התחייבות כי הלקוח יסרב לקבל את החבילה ברגע שהיא תגיע אליו.

שינוי או ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

 •          על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.
 •          למעט בגין מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע, הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, בכפוף להחזרת המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף  להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 •          על אף האמור לעיל, מוצרים שנרכשו במבצע ו/או כחלק מחבילת קומבינציה באתר אינם ניתנים לביטול או החזרה.
 •          במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, יהיה בית העסק זכאי לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מבית העסק ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
 •          שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת בית העסק על פי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות השארת הודעה על ידי הרוכש בעמוד צור קשר באתר ולאחר חזרה טלפונית של בית העסק אל הרוכש.
 •          בית העסק יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר לרוכש באמצעות               מייל חוזר, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מבית העסק בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
 •          במקרה של ביטול ההזמנה על ידי בית העסק, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי בית העסק, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
 •          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בית העסק ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המוצרים ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או  חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או  פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאי בית העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: "כח עליון").

אחריות

אחריות למוצרים הנמכרים באתר

 •          האחריות לטיב המוצרים המוצעים לרכישה באתר חלה על היצרנים של המוצרים ו/או על הספקים של המוצרים.
 •          הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של יצרני המוצרים ובאחריותם הבלעדית.
 •          בית העסק רשאי לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר.
 •          למרות שדרים נוטרישן שואפת להבטיח את דיוק התמונות והמידע של המוצר, ייתכן ששינויים בייצור האריזה ו/או במרכיבים ממתינים לעדכון באתר שלנו. למרות שמדי פעם פריטים עשויים להישלח עם אריזה שונה, הטריות שלהם תמיד מובטחת. אנו ממליצים לקרוא תוויות, אזהרות והוראות של כל המוצרים לפני השימוש ולא להסתמך אך ורק על המידע שסופק על ידי דרים נוטרישן.
 •          בכל ההזמנות המבוצעות באתר הלקוח מאשר כי דרים נוטרישן תגיש את הצהרת הייבוא האישי של מזון ו/או תוספים מטעמו ובכך הלקוח מאשר כי יעמוד בכל התנאים שלהלן:
 • א. המוצר שרכשת אינו מכיל תוצרי לוואי של בעלי חיים.
 • ב. המוצר שרכשת אינו מכיל תרופות מסוכנות.
 • ג. המוצר שרכשת אינו תרופה.
 • ד. מוצר זה מיועד לשימוש אישי לפרק זמן שאינו עולה על שלושה חודשים.
 • ה. מוצר זה לא יועבר לצד שלישי, בין אם עם או בלי תמורה והוא מיועד לשימוש אישי בלבד.
 • ו. השימוש במוצרים הנ"ל הוא באחריותי הבלעדית. אני מודע לכך שכל נזק ו/או הוצאה נוספת שייגרמו לעצמי ו/או לצד שלישי עקב השימוש הם באחריותי האישית ואני מוותר על כל זכות ו/או דרישה משפטית כלפי משרד הבריאות ו/או שירותי המשלוחים ו/או דרים נוטרישן על עניין של מוצרים אלה.
 • ז. אני מוותר בזאת על שמי ועל נציגיי החוקיים מכל דרישה וטיעון משפטי בכל עניין שהוא נגד משרד הבריאות ו/או שירות הדואר ו/או דרים נוטרישן בכל הנושאים הקשורים או נגרמים כתוצאה משימוש במוצר זה ואני מצהיר בזאת כי הם שמי וחתימתי.

הגבלת אחריות

 •          האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם, איכותם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהותם, טיבם ואיכותם, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונותיהם, תמונותיהם, מידע ביחס אליהם וכדומה, חלה על יצרני וספקי המוצרים בלבד.
 •          בית העסק ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג , ישיר או  עקיף, שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת המוצרים וצריכתם ובכלל זה לא יהיה לבית העסק כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי  מהם יהיה בית העסק רשאי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:

o       רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או זדון של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכדומה.

o       מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת בית העסק, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.

o       מוצרים שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם לבית העסק, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין.

o       תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו.

o       אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים  לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים.

 •          מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישא בית העסק בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש.
 •          בקיום מקרים שאינם בשליטתו של בית העסק ו/או הנובעים מכח עליון, בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעמו.


הצהרת נגישות

 •          אתר דרים נוטרישן רואה חשיבות רבה לגלישה של כלל האוכלוסייה ולכן העמיד תשתית נגישה שמאפשרת גלישה פשוטה גם לבעלי מוגבליות. 
 •          האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.
 •          אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.
 •          אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013. התאמות הנגישות בוצעו על פי המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים הפופולריים: Chrome,Firefox,Safari,edge,Opera. הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן הנפוץ בקרב הגולשים: Chrome. בדפדפנים אחרים יתכנו אי תאימות עקב אי תאימות הדפדפנים עצמם לתקן. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.
 •           אתר זה מופעל על ידי תוכנת הנגשה של חברת "SITE123" ומופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.0 לרמה AA. התוכנה כפופה לתנאי השימוש של היצרן. אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף לתנאי השימוש בתוכנה.
 •          באתר מוצב תפריט הנגשה - תפריט הנגישות נמצא בצד ימין למטה בגרסת המחשב ובגרסת הסלולר. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
 •          התפריט מאפשר: מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת, הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים, התאמת אתר עבור טכנולוגיות מסייעות (NVDA וכד׳), שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה, שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר, התאמת אתר לעיוורי צבעים, שינוי הפונט לקריא יותר, הגדלת התצוגה לכ־200%, הדגשת קישורים באתר, הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות, הצהרת נגישות, שליחת משוב נגישות.
 •           חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל   האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.
 •           במידה ויש לכם הערות / הצעות לגבי התאמת האתר או שאתם נתקלים בקשיים בנגישות מוזמנים לשלוח אלינו למייל service@dreamnutrition.co.il או ליצור איתנו קשר טלפוני: 073-728-9009.


שימוש בלתי ראוי באתר

 •          כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את בית העסק ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לבית העסק /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

 •          האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים  וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות בית העסק וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 •          האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המוצרים המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבית העסק.
 •          אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

דין וסמכות שיפוט

 •          השם המשפטי של העסק הינו דרים נוטרישן - Dream Nutrition.
 •          מספר ע.מ: 312473481.
 •          הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 •          כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין בית העסק ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לבית העסק ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

*DreamNutrition שומרת לעצמה את הזכות לחרוג מזמני אספקה.

**אישור ההזמנה כפוף לאישור חברת האשראי.

***לבית העסק יש זכות שלא לספק הזמנה לפי שיקול דעתו הבלעדי.