מתנות ופרסים שווים לכבוד השנה החדשה!


 ראש השנה התשפ"א - מבצעים ופרסים שווים במיוחד!

במהלך כל החודש הזה אנו נצא במגוון פעילויות מגניבות במיוחד והזוכים בכל פעילות יזכו בפרסים לכבוד השנה החדשה!

אנחנו בדרים נוטרישן שוברים את הרשת עם מחירים מ-ט-ו-ר-פ-י-ם במיוחד לכבוד השנה החדשה.


ShoppingIL 2019 - חג קניות שופינג ILראש השנה בדרים נוטרישן

איך משתתפים בפעילות ומה צריך לעשות?

במהלך החודש הקרוב (06/09/20-11/10/20) אנו נפרסם דרך קבוצת הוואסטאפ של דרים נוטרישן מגוון פעילויות בנושאים שונים. כל פעילות תפורסם דרך הקבוצה ויפורטו ההוראות המלאות לאותה פעילות, התנאים לזכייה, משך הפעילות וכן פרטים אודות הפרס עבור אותה פעילות.

כל מה שצריך לעשות הינו להיכנס לקבוצה ולהמתין לפרסום הפעילות. לחץ כאן על מנת להיכנס לקבוצה!


מה הפרסים שאפשר לקבל?

הפרסים שאפשר לקבל הינם: אבקות חלבון במתנה, מארזי חטיפי חלבון במתנה, שוברי הנחה לקנייה באתר ועוד!


אם זכיתי באחת מהפעילויות איך אני מקבל את הפרס?

פרסים שהינם פיזיים יישלחו לזוכים באמצעות חברת בוקסיט. השליחות תתבצע בדרך של איסוף עצמי מאחת מנקודות האיסוף של חברת בוקסיט ברחבי הארץ. נקודת האיסוף שנבחרת הינה הנקודה הקרובה ביותר לכתובת המגורים של הזוכה. 

פרסים שהינם דיגיטליים כדוגמת שוברי הנחה וכדומה יישלחו באמצעות כתובת המייל של הזוכה.


אם יש לי שאלות לגבי הפעילות לאן אני יכול לפנות?

ניתן לפנות אלינו באמצעות שיחת וואסטאפ בקישור הבא: https://wa.me/972737289009 או לחילופין להשאיר לנו הודעה בעמוד צור קשר באתר.


להלן תקנון הפעילות:


תקנון הפעילות
1. הגדרות
1.1. "פעילות" - פעילות לרגל חגי תשרי ולשנה החדשה שעורכת דרים נוטרישן.
1.2. "משתתף" - הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן;
1.3. "זוכה" - משתתף אשר זכה באחת מהפעילויות.
1.4. "הפרס" - הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 7 לעיל;
1.5. בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2. כללי
2.1. החל מיום 06/09/2020 ועד יום 30/09/2020 (להלן: "תקופת הפעילות"), תערוך דרים נוטרישן מגוון פעילויות לרגל השנה החדשה התשפ"א.
2.2. תכנית הפעילות תמצא באתר האינטרנט של דרים נוטרישן וניתן יהיה לעיין בה בכל עת ללא כל תמורה בפנייה אלינו דרך עמוד צור קשר באתר.
2.3. דרים נוטרישן תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך הפעילות או תחילתה, לערוך מבצעים נוספים ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע דרים נוטרישן.
2.4. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. דרים נוטרישן תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
3. התנאים להשתתפות בהגרלה
3.1. זכאים להשתתף בפעילות כל אדם שגילו מעל 18.
3.2. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדיהם של דרים נוטרישן.
3.3. משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של דרים נוטרישן.
4. הפעילות ואופן ביצועה
4.1. דרים נוטרישן תערוך את כל הפעילות דרך קבוצת הווסטאפ, במהלך כל תקופת הפעילות תפרסם בקבוצה משימות שונות תוך פירוט התנאים לצורך הזכייה במשימה. (להלן: "מועד הפעילות").
4.2. הפעילות תבוצע על ידי דרים נוטרישן, בפיקוחה והדרכתה. נציג דרים נוטרישן יבחר את הזוכים של כל פעילות בהתאם לתנאי הזכייה של אותה פעילות אשר עמד בכל התנאים המצטברים לאותה פעילות וכן לפי תקנון זה.
5. תוצאות הפעילות
5.1. תוצאות הפעילות יפורסמו באתר של דרים נוטרישן וכן בקבוצת הווסטאפ של דרים נוטרישן (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה.
5.2. תוצאות הזכייה של כל הפעילויות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
6. שינוים בפעילות
6.1. למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שדרים נוטרישן תפרסם, בכל מקרה שדרים נוטרישן תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד הפעילות (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום הפעילות, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם דרים נוטרישן, באופן שדרים נוטרישן תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
6.2. דרים נוטרישן תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או הפעילות לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תכנית הפעילות ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע הפעילות. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית פעילות זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית הפעילות במשרדי דרים נוטרישן.
7. הפרס
7.1. המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, ושמו יעלה בפעילות כשם הזוכה בפרס (להלן: "הפרס"), יזכה בפרס השייך לאותה פעילות.
7.2. למרות האמור לעיל בסעיף 8 שומרת דרים נוטרישן לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובכפוף לאישור בעלי דרים נוטרישן ובכפוף לכל דין.
7.3. דרים נוטרישן תקבע את אופן מימוש הפרס.
7.4. התמונות שפורסמו הן להמחשה בלבד.
8. מימוש הפרס
8.1. מימוש פרסי הבונוס ייעשה ע"י פנייה של דרים נוטרישן אל הזוכה באמצעות הטלפון והפרס יישלח אל כתובת המגורים שלו באמצעות חברת בוקסיט. השליחות תתבצע עד 5 ימי עסקים ותגיע לנקודת איסוף הקרובה ביותר ללקוח על פי היצע נקודות האיסוף של חברת בוקסיט.
8.2. זוכה אשר לא יענה לאחר 3 ניסיונות חיוג במהלך 7 ימים מתום תקופת הפעילות, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
8.4. דרים נוטרישן תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של דרים נוטרישן ובכפוף להוראות הדין .
8.5. מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
8.6. דרים נוטרישן ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי דרים נוטרישן, או העסק שתרם את הפרס.
8.7. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
8.9. האחריות על איכות וטיב הפרסים היא על חברת מיי פרוטאין בלבד.
8.10. דרים נוטרישן תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם המשתתפים בפעילות ותמונתיהם, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של דרים נוטרישן ובכפוף להוראות הדין .
8.11. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתפים לפרסום פרטיהם כאמור והמשתתפים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
9. מקום שיפוט
מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד דרים נוטרישן, בגין כל עניין הנובע מפעילות זו, יהיה תל אביב בלבד.
10. התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד דרים נוטרישן, בגין כל עניין הנובע מפעילות זו, הינה 6 חודשים ממועד הפעילות.
11. ט.ל.ח.